Welcome to Tapraya School

โรงเรียนตาพระยา (อักษรย่อ: ต.พ.) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ประจำอำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระเเก้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื่อที่ 120 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180

โทรศัพท์: 037269079

กฎหมายและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

> พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562

> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ

> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ

> พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545

> พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ

> พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546

> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พุทธศักราช 2546 (ออกตามมาตรการ 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

> กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546